شرکت ها و پروژه های عمرانی :


1-
    ارائه کپی و اصل توافقنامه قرارداد

2-    اصلی و کپی اسناد شرکت
 

3-    تکمیل فرم الکترونیکی الف توسط متقاضی و تایید توسط اداره راه و ترا بری استان و یا آب منطقه ای استان


4-
    تکمیل لیست ماشین آلات براساس فرم مربوطه و تایید سازمان متولی
 

5-    ارائه برنامه زمان بندی و احجام کار در هر کدام ازانجام  بخشهای فعالیت که به تایید کارفرما رسیده باشد.


6-
    تکمیل فرم شناسایی در ناحیه


تبصره : درصورت عدم ا نجام پروژه در زمان قرارداد ارا ئه نامه از سازمان متولی مبنی بر تمدید قرارداد و ارائه برنامه زمان بندی جدید بلاما نع می باشد.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.