تلفن تماس مسئولین شرکت

تلفن تماس مسئولین منطقه:

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت

 

 

شماره تلفن

 

پیش شماره شهرکرد : 038

 

ساسان  تیموریآقای

 

 

مدیر منطقه

33331666

  

 آقای محمد فاضلی 


 

معاون منطقه

33331666

آقای هاشمی

 

 

مسئول دفتر

33331666

 فکس منطقه
 دفتر
 33331608

خانم اربابی

 

 

رئیس امور مالی

33333969

آقای  اکبر سماعی

 

 

رئیس حراست

33337663

آقای  عباسعلی  طالب زاده

 

 

رئیس امور اداری

33335505

آقای  عباسعلی  طالب زاده

 

سرپرست  بازرگانی

33339720

خانم محزونیه

 

 

رئیس برنامه ریزی

33348477

آقای  مهرداد قلی پور

 

رئیس تأمین و توزیع

33335644

آقای  محسن لیاقت

 

 

رئیس خدمات فنی عملیات

33338184

آقای حمید تخشا امور حقوقی و پیمانها   33334540

آقای   فرزاد اردستانی

 

 

رئیس مهندسی فرآورده ها

33344630

آقای  وهاب علی محمدی  

 

HSEسرپرست

33346795

خانم سقایی

 

 

رئیس سامانه هوشمند

33338183

 آقای حسین بیکی حسن

 

مسئول حمل و نقل فرآورده

33335515

آقای مصطفی کاوه

 

 

CNGسرپرست

33333217

آقای  محسن کیانپور

 

رئیس کنترل و نظارت( بازرسی)

33337887

خانم حسینی

 

سرپرست روابط عمومی

33334540

آقای منصوردارابی

 

 

رئیس انبار

33330890 WGS

آقای دانیال توکلی

 

رئیس مهندسی

33352938

آقای  عبدالمجید خالدی

 

 

 

رئیس سوختگیری

32271052

آقای   مهدی حیدری

 

 

مسئول خدمات اجتماعی

---

آقای رئیسی

 

 

کشیک منطقه

33333148

آقای سید عباس طاهری

 

 

رئیس ناحیه مرکزی

32243048

ناحیه مرکزی دفتر

 

 


32245350-32222099

آقای احسان براتیان

 

 

رئیس ناحیه لردگان

03834444890

ناحیه لردگان

 

 

فاکس

03834442467

آقای فریدون شاهرخی


 

 

رئیس ناحیه بروجن

03834235320

ناحیه بروجن

 

 

فاکس

03834223939

 آقای رضا ابراهیمی
 رئیس ناحیه سیار
 

 

 

etelaat tamas
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.